FAQs Complain Problems

मादी नगरपालिका कर्मचारी आबस्केता सम्बन्धि सूचना

<p><strong>प्रथम पटक प्रकाशित मिति</strong></p>

<p><strong>२०७५/०४/१७&nbsp;</strong></p>

<p>यस मादी नगरपालिका नगर्कर्यपलिका ,वडा कार्यालय हरु&nbsp;&nbsp;र विविन्न स्वस्थ चौकीहरु अन्तर्गत तपसिल अनुसारको कर्मचारी&nbsp;</p>

<p>करार सेवा मा लिनु पर्ने आवस्यकता निम्न सर्तहरुको अधिन मा रही निम्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट&nbsp;</p>

<p>सूचना प्रकासित भएको मितिले १५&nbsp;&nbsp;दिन भित्र मा दिनको २:०० बजेसम्म राजेश्व तिरेर रशिद सहित दरखास्त दिनुहुन</p>

<p>सम्बिन्दित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकासित गरिएको छ |</p>

<p>बिस्तृत जानकारीका नगरपालिका को कार्यलय मा सम्पर्क गर्नु होला |</p>

<p>&nbsp;</p>